Gezondheid

Hoewel de IJslandse hond een gezonde hond is, die in de regel een hoge leeftijd kan bereiken, is het belangrijk dit zo te houden door verantwoorde combinaties te maken en zoveel mogelijk gebruik te maken van genetisch zeldzame(re) foklijnen. In dat kader zijn er honden uit Amerika, Canada (zoals Ódinn) en Duitsland (zoals Salka) naar Nederland geïmporteerd. Zie de uitgebreide informatie over genetische diversiteit op de website van de Vereniging IJslandse Hond.

Soms is er toch sprake van gezondheidsproblemen of overlijden er puppen bij de geboorte hetgeen zowel in twee nesten van Laufa als in een nest van Fenna is gebeurd. Mogelijk hebben de puppen bij de geboorte te weinig zuurstof gekregen. Een genetisch defect is toen niet uitgesloten.

Een van de puppen van Laufa bleek Demodex mijt te hebben. Demodex canis is een mijt, die overigens tot de normale flora van de huid van bijna elke hond behoort. Echter een overmatige aanwezigheid van de Demodex mijt, waarbij kale plekken ontstaan kan een immunologisch (afweer) probleem betekenen met een erfelijke oorzaak. Intensieve behandeling zorgt ervoor dat de kale plekken verdwijnen en de vacht herstelt.

Verder heb ik te maken gehad met monorchisme (één ingedaalde testikel), zowel in een nest van Laufa als in een nest van Fenna en in een nest van Laufa een hond met én hangoren én monorchisme.

In het nest van Lukka x Vaskúr bleken twee puppen een open gehemelte te hebben, dat van de buitenkant niet zichtbaar was. Een multifactoriële aandoening, die in elke populatie (mensen, honden en andere huisdieren) voorkomt en kan liggen aan een erfelijke component, infectie bij de moederhond, blootstelling aan gifstoffen, toegediende steroïden, een trauma, teveel vitamine A, een stofwisselingsstoornis, waardoor het lastig is uit te zoeken wat de precieze oorzaak is. Duidelijk is dat je niet met een hond als deze overleeft en geopereerd is aan een open gehemelte, moet fokken. Hetgeen overigens ook geldt voor andere afwijkingen tenzij de Vereniging hier groen licht voor geeft. Gelukkig zijn behalve deze twee puppen alle andere puppen van Vaskúr uit genoemd nest en de nesten daarna helemaal gezond.

Over oogafwijkingen, heupdysplasie en patella luxatie (losse knieschijf) is veel meer bekend en zowel de teef als de reu worden hierop getest om het risico op afwijkingen op dit gebied zoveel mogelijk af te dekken. Verder wordt er bij het fokker gekeken naar de inteeltcoëfficient. Dus in welke mate zijn honden aan elkaar verwant om inteelt met eventueel bijkomende gebreken te voorkomen.

Salka en Ódinn missen allebei een kies (P4). Hoewel geen fout is dit wel onwenselijk. Deze honden worden alleen gecombineerd met honden met een volledig gebit en met volledige gebitten in the familie achtergrond. Dekreu fra Blönduós Grimur (Loki) uit Salka x Fjör fra Fridarstödum is helaas op anderhalf jarig leeftijd gecastreerd, omdat hij een sterk vergrote prostaat had.

Het spreekt voor zich dat er veel meer aangeboren afwijkingen zijn dan hierboven genoemd, zoals een stiff upperlip en doofheid bij witte honden.

Vaskúr heeft PLE ofwel Protein Losing Enteropathy gehad. Hij nam geen eiwit meer op in het lichaam uit zijn voer en kwijnde door spierverlies weg. De monoproteine Insect in zijn voer heeft hem nog een poos overeind gehouden maar bleek niet genoeg. Vas is op 9 jarige leeftijd overleden.

Health

Although the Icelandic sheepdog is a healthy dog that can reach a respectful old age, it is important to keep it this way by making the right combinations and making use of genetically rare(er) breeding lines. Therefore dogs have been imported to The Netherlands from the USA, Canada (like Ódinn) and from Germany (like Salka). See also the ample information on genetic diversity on the website of the Vereniging IJslandse Hond.

However health issues or still born puppies can occur like in Laufa and in Fenna’s litters. If this was due to a lack of oxygen or due to a congenital defect I do not know for sure.

One of Laufa’s puppies appeared to have Demodex mite. Demodex canis by the way is a mite that belongs to the normal skin flora of the dog. However, an excessive presence of Demodex mites, which involve bald spots could be caused by an immunological defence mechanism with a genetic cause. Intensive treatment causes bald spots to disappear and restores the coat. In one of Laufa and one of Fenna’s litters monorchism (an undescended testicle) occured and in one of Laufa’s litters one male puppy had floppy ears and monorchism.

Two of Lukka x Vaskúr’s puppies had cleft palets not visible from the outside. A multi-factorial condition, which occurs in any population (humans, dogs and other pets) and could be caused by a genetic defect, an infection in the female, exposure to toxins, administered steroids, a trauma, excessive vitamine A, a metabolic disorder, which makes it difficult to find the actual cause. Of course such a dog, if it survives and has been operated on the cleft palet should not be bred with as is true for other defects unless the Vereniging IJslandse Hond approves. Luckily – apart from the two puppies – the other puppies in this litter and all other puppies Vaskúr fathered are completely healthy.

Eye disease, hip dysplasia and patella luxation are well documented and the male and female are subjected to tests to reduce the risk of these defects as much as possible. Furthermore breeders calculate the inbreeding coefficient to establish the degree of kinship to rule out inbreeding above a certain percentage so as to prevent birth defects as much as possible.

Ódinn en Salka both mis a molar (P4). Although no fault it is undesirable. These dogs are only combined with dogs that have full dentition also in the family background.

Sadly breeding male Fra Blönduós Grimur (Loki) had to be castrated when 1.5 years old because of a persisting enlarged prostate.

Of course there are many more birth defects than above stated like a stiff upper lip, deafness in white dogs.

Vaskúr was diagnosed with PLE Protein Losing Enteropathy which means that de protein in his food was not absorbed. This resulted in severe muscle loss. Even the mono protein Insect could not stop the process. Sadly he was only 9 years old when he passed away.